Англи хэлний цагаан толгой

Бяцхан үрсийн тань Англи хэлний мэдлэгт зориулан “Мазаахай” цагаан толгойн номыг бэлтгэн хүргэж байна.