НОГДОЛ АШИГ

 

Он

Хувьцааны тоо

(шир)

Нэгж хувьцаанд зарласан
ногдол ашиг (төг)

Нийт зарласан ногдол

ашгийн дүн (төг)

Ногдол ашиг тараалт

1996

7,801,125

61.00

475,868,625

Говь ХК нь 2007 онд хувьчлагдсан бөгөөд түүнээс өмнөх жилүүдэд зарласан ногдол ашгийг компани дээрээ тарааж байна.

1997

7,801,125

154.00

1,199,813,025

1998

7,801,125

150.00

1,170,168,750

1999

7,801,125

166.00

1,294,986,750

2000

7,801,125

100.00

780,112,500

2001

7,801,125

20.00

157,270,680

2005

7,801,125

60.00

468,067,500

2006

7,801,125

60.00

468,067,500

2010

7,801,125

100.00

780,112,500

ҮЦТХТ-өөр зуучлуулан хувьцаа эзэмшигчдийн үнэт цаасны хадгаламжийн дансанд шилжүүлэх замаар 100% тараасан.

2011

7,801,125

100.00

780,112,500

2012

7,801,125

125.00

975,140,625

2013

7,801,125

130.00

1,014,146,250

2014

7,801,125

140.00

1,092,157,500

2015

7,801,125

140.00

1,092,157,500

2016

7,801,125

200.00

1,560,225,000

2017

7,801,125

220.00

1,716,247,500

2018

780,112,500

6.80

5,304,765,000

2019 оны 4 сарын 25-ны өдрөөс эхлэн тараана.

 Жич: 2018 онд компанийн хувьцааг 100 хуваан 780,112,500 ширхэг энгийн хувьцаатай болсон.

 

2018 ОНД ЗАРЛАСАН НОГДОЛ АШИГ, ТҮҮНИЙГ ТАРААХ ЖУРАМ

Говь ХК-ийн ТУЗ-ийн 2019 оны 2 сарын 13-ны өдрийн №2 тоот тогтоолын дагуу компанийн 2018 оны цэвэр ашгаас хувьцаа эзэмшигчиддээ нэгж хувьцаанд 6.8 төгрөг буюу цэвэр ашгийн 30 хувь болох нийт 5,304,765,000 төгрөгийн ногдол ашгийг хуваарилахаар шийдвэрлэсэн. Энэ нь өмнөх онтой харьцуулахад нэгж хувьцаанд ногдох ногдол ашгийн хэмжээ 3 дахин өссөн үзүүлэлт юм.

Ногдол ашгийг 2019 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийг бүртгэх бүртгэлийн өдрөөр буюу 2019 оны 3 сарын 28-ны байдлаар Говь ХК-ийн хувьцааг эзэмшиж байгаа нийт хувьцаа эзэмшигчдэд олгох болно.

Компанийн зарласан ногдол ашгийг 2019 оны 4 сарын 25-ны өдрөөс эхлэн хувьцаа эзэмшигчдэд хүссэн үед нь компани дээрээ бэлэн мөнгөөр эсвэл харилцах дансанд нь шилжүүлэх замаар чирэгдэл багатай арга хэлбэрээр саадгүй олгох бөгөөд 2019 оны эцэст ногдол ашгийн үлдэгдэл тооцоог гарган Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төвөөр зуучлуулан хувьцаа эзэмшигчдийн үнэт цаасны хадгаламжийн дансанд шилжүүлэх болно.

 

2018 ОНЫ ЦЭВЭР АШГААС ХУВААРИЛСАН НОГДОЛ АШИГ АВАХ АРГУУД:

Хувьцаа эзэмшигч та доорх 3 аргын өөрт тохиромжтойг сонгон 2018 оны ногдол ашгаа авна уу. 

1. Говь ХК-ийн байранд ирж касснаас бэлэн мөнгөөр авах

2. Ногдол ашиг авах хүсэлтийн маягтыг бөглөн имэйлээр илгээж банкны харилцах дансандаа шилжүүлүүлэн авах

Та энд дарж ногдол ашиг авах хүсэлтийн маягтыг татаж авна уу.

Маягтыг бөглөөд өөрийн иргэний үнэмлэхний хуулбарын хамт boardsecretary@gobi.mn /Говь ХК-ийн ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга/ хаяг руу имэйлээр илгээнэ үү.

Бид ажлын 3 хоногийн дотор таны банкны харилцах данс руу шилжүүлэх болно.

Нэмж тодруулах зүйлс байгаа тохиолдолд 94118277 утсаар холбогдоно уу.

3. 2019 оны эцэст ногдол ашгийн үлдэгдэл тооцоог гарган Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төвөөр зуучлуулан хувьцаа эзэмшигчдийн үнэт цаасны хадгаламжийн дансанд шилжүүлсний дараа өөрийн харилцдаг брокер дилерийн компани дээрээсээ авахНОГДОЛ АШИГ

 

Он

Хувьцааны тоо

(шир)

Нэгж хувьцаанд зарласан
ногдол ашиг (төг)

Нийт зарласан ногдол

ашгийн дүн (төг)

Ногдол ашиг тараалт

1996

7,801,125

61.00

475,868,625

Говь ХК нь 2007 онд хувьчлагдсан бөгөөд түүнээс өмнөх жилүүдэд зарласан ногдол ашгийг компани дээрээ тарааж байна.

1997

7,801,125

154.00

1,199,813,025

1998

7,801,125

150.00

1,170,168,750

1999

7,801,125

166.00

1,294,986,750

2000

7,801,125

100.00

780,112,500

2001

7,801,125

20.00

157,270,680

2005

7,801,125

60.00

468,067,500

2006

7,801,125

60.00

468,067,500

2010

7,801,125

100.00

780,112,500

ҮЦТХТ-өөр зуучлуулан хувьцаа эзэмшигчдийн үнэт цаасны хадгаламжийн дансанд шилжүүлэх замаар 100% тараасан.

2011

7,801,125

100.00

780,112,500

2012

7,801,125

125.00

975,140,625

2013

7,801,125

130.00

1,014,146,250

2014

7,801,125

140.00

1,092,157,500

2015

7,801,125

140.00

1,092,157,500

2016

7,801,125

200.00

1,560,225,000

2017

7,801,125

220.00

1,716,247,500

2018

780,112,500

6.80

5,304,765,000

2019 оны 4 сарын 25-ны өдрөөс эхлэн тараана.

 Жич: 2018 онд компанийн хувьцааг 100 хуваан 780,112,500 ширхэг энгийн хувьцаатай болсон.

 

2018 ОНД ЗАРЛАСАН НОГДОЛ АШИГ, ТҮҮНИЙГ ТАРААХ ЖУРАМ

Говь ХК-ийн ТУЗ-ийн 2019 оны 2 сарын 13-ны өдрийн №2 тоот тогтоолын дагуу компанийн 2018 оны цэвэр ашгаас хувьцаа эзэмшигчиддээ нэгж хувьцаанд 6.8 төгрөг буюу цэвэр ашгийн 30 хувь болох нийт 5,304,765,000 төгрөгийн ногдол ашгийг хуваарилахаар шийдвэрлэсэн. Энэ нь өмнөх онтой харьцуулахад нэгж хувьцаанд ногдох ногдол ашгийн хэмжээ 3 дахин өссөн үзүүлэлт юм.

Ногдол ашгийг 2019 оны хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд оролцох эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдийг бүртгэх бүртгэлийн өдрөөр буюу 2019 оны 3 сарын 28-ны байдлаар Говь ХК-ийн хувьцааг эзэмшиж байгаа нийт хувьцаа эзэмшигчдэд олгох болно.

Компанийн зарласан ногдол ашгийг 2019 оны 4 сарын 25-ны өдрөөс эхлэн хувьцаа эзэмшигчдэд хүссэн үед нь компани дээрээ бэлэн мөнгөөр эсвэл харилцах дансанд нь шилжүүлэх замаар чирэгдэл багатай арга хэлбэрээр саадгүй олгох бөгөөд 2019 оны эцэст ногдол ашгийн үлдэгдэл тооцоог гарган Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төвөөр зуучлуулан хувьцаа эзэмшигчдийн үнэт цаасны хадгаламжийн дансанд шилжүүлэх болно.

 

2018 ОНЫ ЦЭВЭР АШГААС ХУВААРИЛСАН НОГДОЛ АШИГ АВАХ АРГУУД:

Хувьцаа эзэмшигч та доорх 3 аргын өөрт тохиромжтойг сонгон 2018 оны ногдол ашгаа авна уу. 

1. Говь ХК-ийн байранд ирж касснаас бэлэн мөнгөөр авах

2. Ногдол ашиг авах хүсэлтийн маягтыг бөглөн имэйлээр илгээж банкны харилцах дансандаа шилжүүлүүлэн авах

Та энд дарж ногдол ашиг авах хүсэлтийн маягтыг татаж авна уу.

Маягтыг бөглөөд өөрийн иргэний үнэмлэхний хуулбарын хамт boardsecretary@gobi.mn /Говь ХК-ийн ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга/ хаяг руу имэйлээр илгээнэ үү.

Бид ажлын 3 хоногийн дотор таны банкны харилцах данс руу шилжүүлэх болно.

Нэмж тодруулах зүйлс байгаа тохиолдолд 94118277 утсаар холбогдоно уу.

3. 2019 оны эцэст ногдол ашгийн үлдэгдэл тооцоог гарган Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төвөөр зуучлуулан хувьцаа эзэмшигчдийн үнэт цаасны хадгаламжийн дансанд шилжүүлсний дараа өөрийн харилцдаг брокер дилерийн компани дээрээсээ авах