ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ БА КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА

Говь ХК-ийн хувьцааны арилжааны мэдээ мэдээлэлтэй цаг алдалгүй танилцахыг хүсвэд энд дарна уу.

 52 ДОЛОО ХОНОГИЙН ХУВЬЦААНЫ АРИЛЖААНЫ ХАНШ

ҮЗҮҮЛЭЛТ 2018 он 2017 он 2016 он Өсөлт, бууралт
2018/2017 2017/2016
ГАРГАСАН ХУВЬЦААНЫ ТОО /шир/          780,112,500               7,801,125             7,801,115  энгийн хувьцаа
ХУВЬЦААНЫ ҮНЭ /төг/ *  
Хаалтын үнэ                   333.89                    232.60                  101.50  43.5% 129.2%
Хамгийн их үнэ                   369.77                    351.80                  116.50  5.1% 202.0%
Хамгийн бага үнэ                   205.20                     96.00                    71.00  113.8% 35.2%
Дундаж үнэ                   266.80                    165.35                    85.40  61.4% 93.6%
АРИЛЖААЛАГДСАН ТОО /шир/  
Хамгийн их /өдөрт/             428,390               15,286                4,899  2,702.5% 212.0%
Хамгийн бага /өдөрт/                     18                         1                       1  1,700.0% 0.0%
Дундаж /өдөрт/                   7,862                    579                  273  1,257.9% 112.1%
Нийт 1,886,927            140,047             59,302  1,247.4% 136.2%
АРИЛЖААНЫ ҮНИЙН ДҮН /төг/  
Хамгийн их /өдөрт/ 328,449,260 309,023,660 40,171,855 6.3% 669.3%
Хамгийн бага /өдөрт/ 429,000 13,910 8,200 2,984.1% 69.6%
Дундаж /өдөрт/ 17,980,871 10,739,199 2,369,085 67.4% 353.3%
Нийт 4,315,409,014 2,598,886,145 514,091,470 66.0% 405.5%
ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ /төг/ 260,471,762,625 181,454,167,500 79,181,418,750 43.5% 129.2%


*Говь ХК хувьцаагаа 100 хуваасантай холбоотой өмнөх хугацаан дахь хувьцааны бодит ханшийг 100 хуваасан ханш руу хөрвүүлж илэрхийлэв.ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ БА КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА

Говь ХК-ийн хувьцааны арилжааны мэдээ мэдээлэлтэй цаг алдалгүй танилцахыг хүсвэд энд дарна уу.

 52 ДОЛОО ХОНОГИЙН ХУВЬЦААНЫ АРИЛЖААНЫ ХАНШ

ҮЗҮҮЛЭЛТ 2018 он 2017 он 2016 он Өсөлт, бууралт
2018/2017 2017/2016
ГАРГАСАН ХУВЬЦААНЫ ТОО /шир/          780,112,500               7,801,125             7,801,115  энгийн хувьцаа
ХУВЬЦААНЫ ҮНЭ /төг/ *  
Хаалтын үнэ                   333.89                    232.60                  101.50  43.5% 129.2%
Хамгийн их үнэ                   369.77                    351.80                  116.50  5.1% 202.0%
Хамгийн бага үнэ                   205.20                     96.00                    71.00  113.8% 35.2%
Дундаж үнэ                   266.80                    165.35                    85.40  61.4% 93.6%
АРИЛЖААЛАГДСАН ТОО /шир/  
Хамгийн их /өдөрт/             428,390               15,286                4,899  2,702.5% 212.0%
Хамгийн бага /өдөрт/                     18                         1                       1  1,700.0% 0.0%
Дундаж /өдөрт/                   7,862                    579                  273  1,257.9% 112.1%
Нийт 1,886,927            140,047             59,302  1,247.4% 136.2%
АРИЛЖААНЫ ҮНИЙН ДҮН /төг/  
Хамгийн их /өдөрт/ 328,449,260 309,023,660 40,171,855 6.3% 669.3%
Хамгийн бага /өдөрт/ 429,000 13,910 8,200 2,984.1% 69.6%
Дундаж /өдөрт/ 17,980,871 10,739,199 2,369,085 67.4% 353.3%
Нийт 4,315,409,014 2,598,886,145 514,091,470 66.0% 405.5%
ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ /төг/ 260,471,762,625 181,454,167,500 79,181,418,750 43.5% 129.2%


*Говь ХК хувьцаагаа 100 хуваасантай холбоотой өмнөх хугацаан дахь хувьцааны бодит ханшийг 100 хуваасан ханш руу хөрвүүлж илэрхийлэв.